Adatkezelési szabályzat


Ezen adatkezelési szabályzat a streszterapia.com weboldalon a látogatók által önkéntes
hozzájárulással megadott hírlevél kiküldéséhez illetve időpont foglaláshoz megadott
adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. Adatkezelő: stresszterapia.com honlap
üzemeltetője, Bekecsné Bodányi Szilvia (2800 Tatabánya, Réti út 82/5), a továbbiakban
szolgáltató, adatkezelő végzi.


A személyes adatokat harmadik személynek nem adom ki, kizárólag hírlevél
megküldésére és írásbeli tájékoztatásra használom.
Vonatkozó jogszabályok:

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
 2. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 3. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
  korlátairól (Grt.).
  1, Definicíók, meghatározások (a 2011. évi CXII. törvény 3.§-a szerint)
 4. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
  közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 5. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
  azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális
  vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
  vonatkozó következtetés;
 6. különleges adat:
  a)2 a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
  vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a
  szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a
  bűnügyi személyes adat;
 7. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a
  bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás
  lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a
  büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint
  a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 8. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
  jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében
  lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben
  keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában
  rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy
  gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre,
  szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt
  adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a
  megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 9. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan
  adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét
  törvény közérdekből elrendeli;
 10. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
  megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
  vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 11. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését
  kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
  9.3 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
  rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
  kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
  vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 12. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
  művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
  rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
  nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
  megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-
  , hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai
  jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 13. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
  hozzáférhetővé tétele;
 14. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 15. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
  többé nem lehetséges;
 16. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése
  céljából;
 17. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
  meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 18. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
  megsemmisítése;
 19. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
  elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,
  valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
  18.4 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
  nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály
  rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 20. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően
  közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat
  keletkezett;
 21. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi
  közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 22. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 23. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
  nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy
  az adatfeldolgozóval;
 24. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
  megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az
  Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló
  megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az
  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos
  jogállást élvez;
 25. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
  2, Adatkezelési alapelvek a stresszterapia.com weboldal adatkezelése során
  Személyes adat akkor kezelhető, ha
  a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi
  önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).
  Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy
  aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi
  kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos
  érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
  védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 26. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
  adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
  a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
  érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
  további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
  követően is kezelheti.

  Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
  teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak,
  továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.
  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
  elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges
  mértékben és ideig.

  Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
  Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
  hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és
  részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így
  különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra
  jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az
  adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
  teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról,
  hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett
  adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

  Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét,
  valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen
  azonosítani.

  Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást
  végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult,
  vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az
  átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő
  szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha
  Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

  3, A kezelt személyes adatok és az adatkezelés jellemzői

  A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám
  Az adatkezelés célja: A hírlevélre feliratkozottakkal kapcsolattartás, hírlevelek megküldése.
  Kérdések megválaszolása, ajánlattétel, tájékoztatás.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény 5§
  (1) a, pontja szerint
  Az adatkezelés időtartama, törlési határideje: a feliratkozó e-mailben küldött törlési
  kérelméig (a hírlevelekben leiratkozást biztosító lehetőség található) A megkeresésben
  hivatkozott ügy esetleg szerződés lezárását követő 90 nap.
  Az érintettek köre: hírlevél feliratkozók

  4, Az adatvédelmi szabályzat módosításának lehetősége:
  Bekecsné Bodányi Szilvia fenntartja a jogot ezen szabályzat egyoldalú módosítására, a
  felhasználók a honlapon történő értesítését követően. Ön a honlap használatával ún. ráutaló
  magatartással elfogadja a módosított tájékoztatóban foglaltakat.

  5, A személyes adatok tárolása, az adatkezelés
  A kezelt adatok tárolási helye: 2800 Tatabánya Réti út 82/5

  6, Az adatkezelő adatai, kapcsolati adatai
  Név: Bekecsné Bodányi Szilvia
  Székhely: 2800 Tatabánya Réti út 82/5
  Online elérhetőség: szilvia.bekecs@gmail.com
  Telefonos elérhetőség: 30/9791264

  7, A felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai:
  A felhasználók tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről. E-mailben az
  hello.stresszterapia@gmail.com címre küldött kérésére a választ nyolc munkanapon belül
  küldi meg az adatkezelő. A felhasználók adatainak törlésével kapcsolatban jelen szabályzat
  „az adatkezelés időtartama” pontja rendelkezik .A felhasználó írásban kérheti személyes
  adatainak helyesbítését illetve törlését, amit az adatkezelő 8 munkanapon belül köteles a
  felhasználó értesítésével együtt megtenni.

8, Jogorvoslat lehetőségei
Jogorvoslati lehetőségért, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz tud fordulni az érdekelt adattulajdonos. A hivatal elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon:+36(1)3911400
Weboldal: http://www.naih.hu