Adatkezelési szabályzat


Ezen adatkezelési szabályzat a streszterapia.com weboldalon a látogatók által önkéntes
hozzájárulással megadott hírlevél kiküldéséhez illetve időpont foglaláshoz megadott
adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. Adatkezelő: stresszterapia.com honlap
üzemeltetője, Bekecsné Bodányi Szilvia (2800 Tatabánya, Réti út 82/5), a továbbiakban
szolgáltató, adatkezelő végzi.


A személyes adatokat harmadik személynek nem adom ki, kizárólag hírlevél
megküldésére és írásbeli tájékoztatásra használom.
Vonatkozó jogszabályok:

  1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
    (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
  2. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
    információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  3. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
    korlátairól (Grt.).
    1, Definicíók, meghatározások (a 2011. évi CXII. törvény 3.§-a szerint)
  4. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
    közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
  5. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
    azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális
    vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
    vonatkozó következtetés;
  6. különleges adat:
    a)2 a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
    vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a
    szexuális életre vonatkozó személyes adat,
    b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a
    bűnügyi személyes adat;
  7. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a
    bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás
    lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a
    büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint
    a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
  8. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
    jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében
    lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben
    keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában
    rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy
    gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre,
    szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt
    adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a
    megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
  9. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan
    adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét
    törvény közérdekből elrendeli;
  10. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
    megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
    vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
  11. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését
    kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
    9.3 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
    rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
    kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
    vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  12. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
    művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
    rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
    nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
    megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-
    , hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai
    jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  13. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
    hozzáférhetővé tétele;
  14. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
  15. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
    többé nem lehetséges;
  16. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése
    céljából;
  17. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
    meghatározott időre történő korlátozása céljából;
  18. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
    megsemmisítése;
  19. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
    elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,
    valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
    18.4 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
    nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály
    rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
  20. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően
    közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat
    keletkezett;
  21. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi
    közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
  22. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
  23. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
    nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy
    az adatfeldolgozóval;
  24. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
    megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az
    Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló
    megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az
    Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos
    jogállást élvez;
  25. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
    2, Adatkezelési alapelvek a stresszterapia.com weboldal adatkezelése során
    Személyes adat akkor kezelhető, ha
    a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
    b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi
    önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).
    Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy
    aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi
    kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos
    érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
    védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

  26. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
    adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
    a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
    b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
    érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
    további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
    követően is kezelheti.

    Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
    teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak,
    továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.
    Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
    elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges
    mértékben és ideig.

    Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
    Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
    hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és
    részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így
    különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra
    jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az
    adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
    teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról,
    hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett
    adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

    Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét,
    valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen
    azonosítani.

    Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást
    végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult,
    vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az
    átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő
    szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha
    Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

    3, A kezelt személyes adatok és az adatkezelés jellemzői

    A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám
    Az adatkezelés célja: A hírlevélre feliratkozottakkal kapcsolattartás, hírlevelek megküldése.
    Kérdések megválaszolása, ajánlattétel, tájékoztatás.
    Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény 5§
    (1) a, pontja szerint
    Az adatkezelés időtartama, törlési határideje: a feliratkozó e-mailben küldött törlési
    kérelméig (a hírlevelekben leiratkozást biztosító lehetőség található) A megkeresésben
    hivatkozott ügy esetleg szerződés lezárását követő 90 nap.
    Az érintettek köre: hírlevél feliratkozók

    4, Az adatvédelmi szabályzat módosításának lehetősége:
    Bekecsné Bodányi Szilvia fenntartja a jogot ezen szabályzat egyoldalú módosítására, a
    felhasználók a honlapon történő értesítését követően. Ön a honlap használatával ún. ráutaló
    magatartással elfogadja a módosított tájékoztatóban foglaltakat.

    5, A személyes adatok tárolása, az adatkezelés
    A kezelt adatok tárolási helye: 2800 Tatabánya Réti út 82/5

    6, Az adatkezelő adatai, kapcsolati adatai
    Név: Bekecsné Bodányi Szilvia
    Székhely: 2800 Tatabánya Réti út 82/5
    Online elérhetőség: szilvia.bekecs@gmail.com
    Telefonos elérhetőség: 30/9791264

    7, A felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai:
    A felhasználók tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről. E-mailben az
    hello.stresszterapia@gmail.com címre küldött kérésére a választ nyolc munkanapon belül
    küldi meg az adatkezelő. A felhasználók adatainak törlésével kapcsolatban jelen szabályzat
    „az adatkezelés időtartama” pontja rendelkezik .A felhasználó írásban kérheti személyes
    adatainak helyesbítését illetve törlését, amit az adatkezelő 8 munkanapon belül köteles a
    felhasználó értesítésével együtt megtenni.

8, Jogorvoslat lehetőségei
Jogorvoslati lehetőségért, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz tud fordulni az érdekelt adattulajdonos. A hivatal elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon:+36(1)3911400
Weboldal: http://www.naih.hu